Entenem que els logopedes, com a professionals de l'àmbit sanitari, hem de fer especial incidència en la prevenció.

Prevenir és guarir, i així, tot reconduint alguns dels mal hàbits corporals i fonatoris, podem reper-cutir en la salut general i evitar l’aparició de disfonies.

 

 

Per tal de prevenir els problemes vocals hi ha aspectes que hauríem de tenir en compte. Com per exemple, conèixer el nostre instru-ment i les seves possibilitats, mante-nir una actitud corporal adequada en la fonació, tenir una bona cons-ciència de tot el cos, reconèixer allò que ens pot perjudicar, saber que hem de fer quan tenim problemes vocals i aplicar certes nocions d’hi-giene vocal.

I és que hi ha certes activitats de la vida quotidiana que poden tenir repercussions negatives per a la nostra veu, com el tipus d'a-limentació, determinades condicions de salut, els agents de l'entorn, etc...

A continuació, presentem un llistat que recull algunes d'aquestes acti-vitats. Cal tenir present que no a totes les persones els hi afecten les mateixes prevencions, ni ho fan de la mateixa manera.

És per això, que resultarà impres-cindible que cada un de nosaltres, identifiqui quins d'aquests aspectes poden estar interferint en la seva qualitat vocal per a poder evitar-los.

A més a més, no es tracta d'un seguit de prohibicions, sinó algunes recomanacions que poden tenir-se en compte per a millorar l'estat de salut, tan a nivell físic com psíquic.

CAL FER ATENCIÓ A PER QUÈ EN CANVI, PODEM...
Hàbits
Evitar el consum de tabac. El tabac és una substància irritant per a les cordes vocals doncs irrita la seva mucosa. Procurar evitar-los.
Evitar els excessos d'alcohol. L'alcohol i la cafeïna augmenten la irrigació sanguínia de les cordes vocals, poden provocar alteracions en la seva mucosa.
Evitar els excessos de cafeïna. Provoca un sobreesforç a les cordes vocals.
Evitar cridar. Irrita la mucosa de les cordes vocals. Utilitzar sons no vocals per cridar l'atenció: picar de mans, xiular, instruments, colpejar una taula...
Buscar moments de repòs vocal.
Evitar escurar-se el coll. Provoca un sobreesforç a les cordes vocals. Badallar, empassar lentament, beure aigua o emetre un so de brogit fent ressonància vocal.
Evitar el xiuxiueig (com quan es parla a cau d'orella). Provoca un sobreesforç a les cordes vocals i dificulta la gestió de l’aire. Parlar fluix en fonació.
Moderar la velocitat verbal. Mantenir una mala postura pot generar deficiències en la gestió de l'aire i en la fonació. Parlar pausadament i utilitzant les corbes d’entonació.
Mantenir una bona postura, d'amplitud i no pas de tancament. Afecta a la musculatura implicada en la fonació. Escoltar el teu cos i vetllar per la seva salut.
Evitar la tensió corporal especialment al coll, espatlles i tòrax.
Procurar no fer força amb les dents ni amb la mandíbula.
Evitar les robes ajustades a la part mitja del cos, especialment cinturons i faixes. Afavoreixen el reflux gastroesofàgic.
Dificulten la gestió de l’aire.
Evitar les robes ajustades.
L'Alimentació: cal...
Beure aigua. Permet la correcta humidificació de les cordes vocals. Beure poca aigua però sovint.
Beure infusions.
Evitar les begudes carbòniques.
Evitar els àpats abundants. Afavoreixen el reflux gastroesofàgic. Menjar l’adequat.
Realitzar 4 àpats diaris.
Controlar la dieta i evitar menjar aliments com:
El pebre i altres aliments picants, la mostassa o els fruits secs.
1. Excés de greixos.
2. La gelatina, la xocolata.
Aquests tenen efectes sobre la veu:
1. Són irritants de la mucosa.
2. Afavoreix el reflux gastroesofàgic.
3. Són espessants de la saliva.
Seguir una dieta equilibrada.
Menjar ràpid i sense mastegar. Per tal que la salivació sigui la correcta cal menjar tranquil·lament i mastegant els aliments, no engollint-los. Mastegar lentament els aliments.
L'entorn: cal...
Evitar les calefaccions i els aires condicionats. Ressequen l'aire. Hidratar-nos i humidificar l’ambient. Protegir-nos amb una peça de roba. Fer “gàrgares” i bafs.
Evitar parlar per sobre del soroll ambiental. És poc efectiu. Buscar estratègies per no competir vocalment amb ells: picar de mans, xiular, instruments …
Estar atents al parlar en locals amb molta reverberació (per exemple els gimnasos). És poc efectiu. Posar elements a les parets que absorbeixin el so.
No intentar dirigir-se a una gran audiència sense l'amplificació adequada. Provoca un sobreesforç a les cordes vocals. Utilitzar un micròfon o altres formes d'amplificació.
Evitar parlar de forma prolongada a llarga distancia. És poc efectiu i afavoreix el sobreesforç de les cordes vocals. Utilitzar tècniques de projecció vocal. Apropar-se als receptors.
Intentar no parlar de cara a un obstacle físic (pissarra, mostrador, parets, ...) És poc efectiu. Utilitzar estratègies de projecció vocal. Modificar la postura.
No parlar mentre es realitza un exercici físic. Provoca un sobreesforç a les cordes vocals.  
Anar amb compte al parlar per telèfon. Afavoreix a l’ abús vocal.  
Reduir el temps de fonació en els medis de locomoció, sobretot amb les finestres obertes. Provoquen un sobreesforç a les cordes vocals al pujar la intensitat.  
Evitar la fonació mentre s'utilitzen auriculars. Efecte Lombard.  
Evitar inhalar productes tòxics: lleixiu, salfumant, ... Provoquen la irritació de la mucosa. Utilitzar mascaretes.
Evitar la pols i el guix. Resseca la mucosa de les cordes vocals. No parlar mentre s’esborra i mantenir l’esborrador net.
Els guixos rodons generen menys pols que els quadrats.
Quedar-se sense aire al final de la frase. Provoca un sobreesforç a les cordes vocals. Fer frases més curtes, d'acord amb el cicle respiratori.
Evitar les formes de parlar monòtones i utilitzant un to de veu baix. Provoquen un sobreesforç a les cordes vocals. Fer entonacions variades que cridin l'atenció dels interlocutors.
No cantar més enllà de l'àmbit vocal que ens resulti còmode. Provoca un sobreesforç a les cordes vocals. Escollir un repertori adequat a la nostra veu. Transportar la partitura. Buscar estones de silenci.
La salut: cal...
No forçar la veu patint laringitis, refredats o altres malalties que afectin la veu. Empitjorarem l'estat de les cordes vocals. Parlar poc i suau (sense xiuxiuejar), el més efectiu és el silenci.
Evitar activitats que precisin un alt to muscular. Poden generar tensions musculars.
Afavoreixen l’excessiva funció valvular de la laringe.
Realitzar activitats d’oci silencioses i que afavoreixin la relaxació. (yoga, natació, tai-txi, balls...)
Evitar l'estrès, l'ansietat, les tensions o la inestabilitat emocional. Afecten a la nostra veu. Poden generar l’aparició de disfonies. Cuidar-nos a nivell emocional.
No reprimir les emocions.
Evitar utilitzar la veu en estats d'esgotament. Provoca un sobreesforç a les cordes vocals. En cas que sigui necessari parlar, ajudar-se de tot el cos.
Respectar les hores de son. Afavoreix el repòs vocal. Dormir aproximadament 8 hores i fer “el mandra” al llevar-nos del llit.
Fer atenció als anticonceptius orals o altres medicaments que continguin hormones masculines. Poden provocar canvis en la nostra veu.  
Carregant buscador
Documento sin título

© EspaiVeu 2010. Per a més informació podeu contactar-nos a espaiveu@gmail.com